Név (kötelező)

E-mail cím (kötelező)Bezár
Komédiások és mesehősök — Miről szólnak a tehetségkutatók?
Ajánlott cikkek

Komédiások és mesehősök — Miről szólnak a tehetségkutatók?

1041493_girls

Manap­ság a tehet­ség­ku­ta­tók ide­jét éljük, a fő keres­ke­delmi csa­tor­ná­kon min­den évben útjára indul leg­alább egy, de van ahol két ver­seny is az eddig isme­ret­len tehet­sé­gek számára.

Szá­momra úgy tűnik, hogy manap­ság ezek a műso­rok első­sor­ban a nézett­sé­get tart­ják szem előtt, ezért olyan tar­ta­lom­mal pró­bál­ják meg­töl­teni a műso­ridőt, ami­vel – sze­rin­tük — a „nép jól­la­kik”, és újra meg újra kérni fog belőle.

„Benne leszek a TV-ben?”

Sokak szá­mára a selej­tező­ket bemu­tató részek a leg­szó­ra­koz­ta­tób­bak, sőt, akad­nak olya­nok is, akik csak eze­ket az adá­so­kat nézik, mert a valódi pro­duk­ci­ókra már nem is kíváncsiak.

Per­sze lát­hat­tuk, hogy van­nak a jelent­kezők között szép szám­mal kilá­tás­ta­lan­ság­gal küzdő mun­ka­nél­kü­liek is, akik szá­mára ez is egy lehető­ség­nek tűnik: ha benne lesz­nek a tévé­ben, talán könnyeb­ben bol­do­gul­nak majd, könnyeb­ben kap­nak mun­kát, vagy ki tudja, miben reménykednek.

A hát­rány is lehet előny

Ami a valódi tel­je­sít­mé­nye­ket illeti, ott is érde­kes ten­den­ci­á­kat lehet meg­fi­gyelni. Ezek­ben a műso­rok­ban fel­tűnően sok a hát­rá­nyos hely­zetű, nehéz sorsú ver­senyző. Úgy tűnik, mintha a zsűri és a közön­ség rájuk még inkább kíván­csi lenne, de kivé­te­les figye­lem övezi a hatá­ron túl­ról érkező­ket is, külö­nö­sen, ha még táj­szó­lás­sal is beszél­nek. Előny, ha egy ver­senyző csak félig magyar szár­ma­zású, és bájo­san töri a magyart, illetve ha eddig kül­föl­dön élt, és csak a műsor ked­vé­ért jött Magyarországra.

Néha az is elhang­zik, hogy az előadó ere­de­ti­leg nem is akart jelent­kezni a műsorba, mások adták be a jelent­ke­zé­sét titok­ban, vagy csak elkí­sért vala­kit, de végül ő is úgy dön­tött, hogy szín­padra lép, ami szin­tén fokozza az érdeklő­dést iránta.

Pszi­cho­ló­gus lévén nem mehe­tek el szó nél­kül amel­lett sem, ami­kor előnyt ková­csol­nak a lelki sérü­lé­keny­ség­ből, vagy a csök­kent önbi­za­lom­ból. A pro­duk­ció fényét emeli, ha vala­mely előadó a szín­pa­don sírva fakad, mert annyira eláraszt­ják a fel­fo­ko­zott érzel­mei. Ma Magyar­or­szá­gon hatal­mas sikert érhe­tett el egy tehet­ség­ku­tató ver­se­nyen egy olyan éne­kesnő, aki a zsűri sze­rint is gyak­ran hami­san éne­kel, és saját beval­lása sze­rint folya­ma­to­san küzd a szo­ron­gá­sa­i­val, ami viszont elmú­lik, amint kiáll néhány mil­lió ember elé éne­kelni. Ez már önma­gá­ban is több mint érde­kes, ezért beszél­nek róla az embe­rek és kíván­csiak rá, akár­mi­lyen is a teljesítménye.

 

Sze­ret­nénk hinni a mesékben

Fel­me­rül a kér­dés, hogy miért jut­tat­ják tovább a nem iga­zán kiemel­kedő (tisz­te­let a kivé­tel­nek), de vala­mi­lyen szem­pont­ból kirívó előa­dó­kat, miköz­ben gyak­ran „kisza­vaz­nak” olya­no­kat, akik iga­zán tehet­sé­ge­sek, csak éppen átla­gos emberek.

Talán azért, mert mér­he­tet­le­nül nagy szük­sé­günk van a mesékre. Hinni sze­ret­nénk abban, hogy létez­nek még cso­dák, hogy a leg­egy­szerűbb embe­rek­ből is sztá­rok vál­hat­nak, és még az is meg­tör­tén­het, hogy azok­ból lesz­nek a győz­te­sek, akik csak vélet­le­nül arra jár­tak, vagy vala­mi­lyen hát­ránnyal vág­nak neki a küz­de­lem­nek. Pont úgy, ahogy az a mesék­ben lenni szo­kott: a leg­ki­sebb fiú, a mos­to­ha­le­ány, a sze­gény ember gye­reke az, akiről kide­rül, hogy a leg­bát­rabb, leg­ügye­sebb, leg­szebb a vilá­gon, és a végén elnyeri a meg­ér­de­melt jutal­mát, hogy bol­do­gan éljen tovább elfe­ledve a korábbi nélkülözéseket.

Ez az, ami meg­érinti, meg­hatja az embe­re­ket, ami reményt ad, mert elhisszük, hogy ha nekik sike­rült, akkor bármi meg­tör­tén­het. S ha velük együtt éljük át a „cso­dát” a tévé kép­ernyője előtt, egy picit mi is része­sei leszünk, ami erőt adhat a hét­köz­na­pok elvi­se­lé­sé­hez, hogy mi is kiáll­juk a pró­bá­kat, ami­ket elénk állít sors.

Rácz Tímea


Nincsenek hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

  • HIRDESSEN NÁLUNK
  • KAPCSOLAT
  • BEMUTATKOZUNK